Pierwsza edycja programu partnerskiego dobiegła końca

I EDYCJA PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZORGANIZOWANA WE WSPÓŁPRACY
Z FIRMAMI ARMACELL ORAZ STEINBACHER

Program partnerski Grupy PRZYBYSZEWSCY jest prosty i przejrzysty. Po przekroczeniu odpowiednich poziomów zakupowych dla produktów Armacell oraz Steinbacher (wg podanych w regulaminie poziomów) nasi Klienci otrzymują nagrody specjalne, którymi są – torby narzędziowe Bosch (3. stopień), kurtki softshellowe (2. stopień) oraz radia budowlane z bluetooth Makita (1. stopień). Na osiągnięcie odpowiednich progów dajemy całe 3 miesiące (maj, czerwiec i lipiec 2021). Dołącz do Programu już dziś!

JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU PARTNERSKIEGO?

W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny, następnie podpisać go i złożyć w Sklepie Stacjonarnym, Poprawne uzupełnienie Formularza Rejestracyjnego jest warunkiem skutecznego przystąpienia Uczestnika do Programu. Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym momencie jego trwania, aż do dnia poprzedzającego zakończenie Programu.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?

W Programie Partnerskim Grupy Przybyszewscy mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne – klienci indywidualni, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

JAKIE PRODUKTY ZOSTAŁY OBJĘTE PROGRAMEM?

Wszystkie produkty dostępne w naszej ofercie od Armacell i Steinbacher.

JAKI JEST OKRES OBOWIĄZYWANIA I EDYCJI programu?

► CZAS TRWANIA PIERWSZEJ EDYCJI PROGRAMU:  01.05.2021 – 31.07.2021

W JAKI SPOSÓB ODEBRAĆ NAGRODY?

Nagrody zostaną wręczone w ciągu 30 dni od końca okresu trwania Programu.

Nagród uzyskanych w ramach Programu nie można kumulować, nie można ich też łączyć z innymi rabatami lub promocjami organizowanymi przez Organizatora.

REGULAMIN “I EDYCJI PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY PRZYBYSZEWSCY”

 

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Partnerskiego, organizowanego przez NOVOTERM Zbigniew Przybyszewski z siedzibą w Poznaniu (NIP 781-16-25-045). W szczególności Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz uczestniczących w nim osób.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

  1. Organizator– NOVOTERM Zbigniew Przybyszewski z siedzibą w Poznaniu przy
  2. Obornickiej 350A, NIP 781-16-25-045.
  3. Program– program organizowany przez NOVOTERM Zbigniew Przybyszewski, przeprowadzany w sklepie znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy ul. Obornickiej 350A w Poznaniu. Program polega na przyznaniu nagrody Uczestnikowi Programu w zamian z osiągnięcie łącznej kwoty zakupów wg wartości określonych w niniejszym Regulaminie w Tabeli Nagród.
  4. Sklep – Sklep Stacjonarny– sklep Organizatora znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ul. Obornickiej 350A w Poznaniu.
  5. Uczestnik– klient posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nabywający towar w Sklepie, który przystąpił do Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  6. Formularz Rejestracyjny– formularz, na którym Klient zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki, podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Na Formularzu Rejestracyjnym Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.
  7. Regulamin– niniejszy Regulamin Programu.

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Programu jest NOVOTERM Zbigniew Przybyszewski.

1.2. Celem Programu jest promocja towarów oferowanych przez Organizatora

1.3. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.

1.4. Program organizowany jest w Sklepie Organizatora.

1.5. Czas trwania Programu – od 01.05.2021 r. do 31.07.2021 r.

II. Przystąpienie do Programu

2.1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny, następnie podpisać go i złożyć w Sklepie Stacjonarnym, Poprawne uzupełnienie Formularza Rejestracyjnego jest warunkiem skutecznego przystąpienia Uczestnika do Programu. Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym momencie jego trwania, aż do dnia poprzedzającego zakończenie Programu.

2.2. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych z realizacją Programu. Wyrażenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w Programie. W przypadku braku podpisu na Formularzu Rejestracyjnym Organizator upoważniony jest do skontaktowania się z osobą, której dane zostały podane w Formularzu, w celu poinformowania o braku podpisu, jego konsekwencjach i sposobie uzupełnienia powyższego braku. W Formularzu Rejestracyjnym Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.

2.3. Uczestnik dla celów korespondencyjnych może podać numer telefonu komórkowego, adres e-mailowy oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją Programu za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej.

2.4. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia.

2.5. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, wypełniając Formularz dostępny w Sklepie Stacjonarnym.

III. Warunki otrzymania Nagrody

3.1. Uczestnicy Programu dokonujący zakupów produktów firm Armacell oraz Steinbacher w dniach od 01.05.2021 – 31.07.2021 na podstawie osiągniętego poziomu zakupów – wyrażanych w złotych netto – uzyskują uprawnienie do otrzymania Nagród przewidzianych w poniższej Tabeli Nagród:

ARMACELL
1 POWYŻEJ 4.000 ZŁ NETTO Torba narzędziowa monterska BOSCH Africa Bag
2 POWYŻEJ 5.000 ZŁ NETTO Softshell męski
3 POWYŻEJ 10.000 ZŁ NETTO Radio budowlane MAKITA DMR108

 

STEINBACHER
1 POWYŻEJ 1.000 ZŁ NETTO Torba narzędziowa monterska BOSCH Africa Bag
2 POWYŻEJ 2.000 ZŁ NETTO Softshell męski
3 POWYŻEJ 7.000 ZŁ NETTO Radio budowlane MAKITA DMR108

3.2.  Pula nagród dla danego Uczestnika nie sumuje się. Uczestnik osiągając zdefiniowany próg zakupowy otrzymuje tylko tą nagrodę, która wskazana została w Tabeli Nagród dla tego progu.

3.3.  Uczestnik, który wyraził zgodę na komunikację drogą elektroniczną raz w miesiącu otrzyma wiadomość email zawierającą informację o uzyskanym poziomie zakupów na dzień poprzedzający wysłanie emaila.

3.4. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w każdym czasie informacji o stanie własnego Konta. Informację taką Uczestnik może uzyskać podczas dokonywania zakupów w Sklepie Organizatora.

3.5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagród na pieniądze.

IV. Wręczenie nagród

4.1. Zasady wymiany Punktów na Rabaty określone są w materiałach informacyjnych dostępnych w Sklepie i stronie internetowej Programu (sekcja Program Partnerski na https://novoterm-poznan.pl/promocje/program-partnerski).

4.2. Nagród uzyskanych w ramach Programu nie można kumulować, nie można ich też łączyć z innymi rabatami lub promocjami organizowanymi przez Organizatora.

4.3. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik powinien zgłosić taką chęć bezpośrednio w kasie sklepu.

4.4. Nagrody zostaną wręczone w ciągu 30 dni od końca okresu trwania Programu.

4.5. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia Uczestnikowi możliwości otrzymania nagrody w przypadku nieterminowego opłacania należności.

4.6. Towar producentów Armacell oraz Steinbacher zakupiony podczas trwania i w ramach Programu Partnerskiego nie podlega zwrotowi.

V. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane w dowolnej formie na adres Sklepu lub siedziby Organizatora, drogą elektroniczną na adres e-mail: . Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI. Komunikacja z Uczestnikami

6.1. Organizator udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem ustnym lub pisemnym o wyjaśnienie wątpliwości w Sklepie. Uczestnik może również zgłosić pytania, związane z Programem, na adres e-mail: .
6.2. Organizator będzie przesyłał informacje o ofertach specjalnych, zaproszeniach i wydarzeniach organizowanych na jego telefon komórkowy lub na adres e-mailowy, o ile Uczestnik wyraził zgodę na taką komunikację.

VII. Wykluczenie z udziału w programie i zakończenie Programu

7.1. Zamknięcie Konta Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach:

7.1.2. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

7.1.3. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie.

7.3. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie lub elektronicznie przez email.

7.4. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja powinna mieć formę oświadczenia pisemnego, które należy doręczyć do Organizatora (do Sklepu Stacjonarnego) bądź e-mailowego, które należy przesłać na adres: .
7.5. Program obowiązuje w okresie od 01.05.2021 r. do 31.07.2021 r.

VIII. Zmiany Regulaminu Programu

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz w materiałach, o których mowa w pkt 4.1. Każda taka zmiana będzie ogłaszana przez Organizatora z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Organizatora https://novoterm-poznan.pl/promocje/program-partnerski.

8.2. Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu znajdują się w Sklepach Stacjonarnych i na stronie internetowej https://novoterm-poznan.pl/promocje/program-partnerski/.

8.3. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

9.2. Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

9.3. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika.

9.4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu w materiałach reklamowych Programu dla Uczestników oraz w sekcji Program Partnerski na stronie internetowej https://novoterm-poznan.pl/promocje/program-partnerski.

9.5. Za zgodą Uczestnika Programu jego dane osobowe znajdują się w bazie Organizatora. Administratorem danych jest Organizator. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji Programu lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Uczestnika Programu oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.). Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna dla zrealizowania Programu. Uczestnik Programu ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Powyższy Regulamin obowiązuje od dn. 01.05.2021 r.

NAGRODY

armacell

Powyżej 10 tys. zł

STEINBACHER

Powyżej 7 tys. zł

armacell

Powyżej 5 tys. zł

steinbacher

Powyżej 2 tys. zł

armacell

Powyżej 4 tys. zł

steinbacher

Powyżej 1 tys. zł

TYLE CZASU POZOSTAŁO DO KOŃCA PROGRAMU

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

+48 661 22 33 20

aktualności

Inwentaryzacja w dniu 01.12.2023 – nieczynne

Inwentaryzacja w dniu 01.12.2023 – nieczynne

📢 Uwaga - ważna informacja! W dniu 1 grudnia 2023 (piątek) firmy Novoterm - hurtownia izolacji technicznych i wentylacji I Pozbet.pl - Prefabrykaty betonowe będą nieczynne z powodu inwentaryzacji. 🛠️📅 Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i zachęcamy do kontaktu we...

Najlepsza izolacja termiczna rur w Twojej kotłowni. Co wybrać?

Najlepsza izolacja termiczna rur w Twojej kotłowni. Co wybrać?

Rosnące znaczenie oszczędności energii oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami stawia pod znakiem zapytania wiele aspektów naszego codziennego życia. W tym kontekście, wydajność i efektywność instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach nabierają wyjątkowego znaczenia!

Szczelność przewodów wentylacyjnych – klasy, wymagania i normy

Szczelność przewodów wentylacyjnych – klasy, wymagania i normy

Kanały wentylacyjne to odpowiednik krwiobiegu w ciele człowieka. Przytkany, zanieczyszony, pouszkadzany, nieszczelny - w obu przypadkach konsekwencje są jednoznacznie negatywne. W kanałach wentylacyjnych przepływają masy powietrza - dostarczane jest świeże powietrze i...

5 rodzajów wentylacji dla domu. Poznaj najlepszy wariant dla Ciebie!

5 rodzajów wentylacji dla domu. Poznaj najlepszy wariant dla Ciebie!

Wybór odpowiedniego rodzaju systemu wentylacji pozwala zapewnić skuteczną wymianę powietrza oraz zapobiega problemom z wilgocią oraz pleśnią na ścianach czy suficie. W tym artykule przedstawiamy różne rodzaje systemów wentylacyjnych dostępnych na rynku.

Izolacja kanałów wentylacyjnych – przepisy i normy prawne

Izolacja kanałów wentylacyjnych – przepisy i normy prawne

Izolacja kanałów wentylacyjnych – obowiązujące przepisy i normy prawne, które należy spełnić, aby zapewnić efektywność energetyczną oraz bezpieczeństwo budynków, jak też trwałość i funkcjonalność całego systemu wentylacji. Dowiedz się więcej!

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań

7:00-15:30

GRUPA PRZYBYSZEWSCY Sp. z o.o.

KRS: 0000829890 | NIP: 9721306774

PKO BP S.A. 69 1020 4027 0000 1602 1748 1592

+48 61 825 35 25

+48 661 22 33 20

4,6 24 reviews

oferta

► Izolacje Kauczukowe

► Izolacje poliuretanowe

► Izolacje polietylenowe

► Izolacje wełna mineralna

► Otuliny styropianowe

► Zabezpieczenia p.poż.

► Wentylacja

► Akcesoria montażowe

► Systemy zamocowań

► Klimatyzatory

Polityka prywatności

Sprawdź również:

napisz do nas

Copyright © 2023 Novoterm Poznań | All rights reserved.